1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Brexit: 13 antwoorden op veel gestelde...

Brexit: 13 antwoorden op veel gestelde vragen van klanten

Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie als gevolg van het referendum over een Brexit. Er is echter nog veel onzekerheid over de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. In de afgelopen weken hebben we verschillende vragen van onze klanten ontvangen over de Brexit en een mogelijke impact op hun en onze bedrijfsvoering. De meest gestelde vragen beantwoorden wij graag voor u.

07 feb 2019

Deel op  

1. Wat zijn de gevolgen voor onze klanten?

Wij verwachten niet dat de Brexit impact zal hebben op de relatie met onze Nederlandse of Engelse klanten. Achter de schermen nemen we met ons netwerk alle noodzakelijke stappen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Tot op heden houdt het grootste deel van dit werk verband met het herschikken van contracten met entiteiten die concrete besluiten hebben genomen om hun bedrijf te verplaatsen naar een ander land onder een andere toezichthouder. Andere belanghebbenden hebben KAS BANK geadviseerd dat zij hebben vastgesteld dat er geen invloed is op hun relatie met KAS BANK en dat bestaande contracten geldig blijven.

We blijven een open dialoog voeren met al onze klanten en stakeholders en passen onze planning waar nodig aan om ervoor te zorgen dat de toegang tot alle markten behouden blijft.

Onze Britse klanten blijven ook in de toekomst bediend worden via onze Britse branche. Indien er nieuwe wettelijke of reglementaire verplichtingen zijn, zullen deze worden gewogen en indien nodig worden uitgevoerd. Ter illustratie: de verwijzing naar het UK Financial Services Compensation Scheme (FSCS) zal worden gewijzigd (de huidige verwijzing is naar de Nederlandse equivalent van de depositogarantiestelsel), de verwijzing naar de Nederlandse regeling zou daardoor na de Brexit niet langer correct zijn. Na wijziging van de verwijzing naar de FSCS kan de dienstverlening verder worden voorgezet.

2. Wat is de impact van de Brexit op KAS BANK?

KAS BANK is een Nederlandse bank met een branche gevestigd in Londen. Vanuit de Nederlandse situatie kan het zijn dat er nog wijzigingen komen op de huidige contractuele afspraken die wij hebben met de Britse tegenpartijen en andere dienstverleners in het Verenigd Koninkrijk. KAS BANK onderhoudt daarom continu contact met deze stakeholders en anticipeert op eventuele wijzigingen die concreet worden. Dit zal echter geen invloed hebben op de relatie met onze klanten.

Vanuit het Britse perspectief ligt de situatie anders. De bestaande ‘paspoortsystemen’ voor financiële diensten zullen namelijk ophouden te bestaan. De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft wetgeving opgesteld voor een tijdelijk vergunningenstelsel (Temporary Permissions Regime, "TPR"), waardoor paspoortfirma's tot eind 2020 in het Verenigd Koninkrijk actief kunnen blijven en tegelijkertijd een aanvraag kunnen indienen voor een zogenaamde "derde land"-filiaalvergunning (third country branch authorisation). Ook dit zal geen invloed hebben op de huidige lopende contracten met onze klanten. Onze Brexit-Task Force heeft alle aanvragen gestart die benodigd zijn om onze dienstverlening te continueren.

3. Welk standpunt heeft KAS BANK ingenomen ten aanzien van haar planning?

Onze Brexit-planning is ingestoken op een no-deal scenario. Dat betekent dat wij ook in het geval van een harde Brexit op 29 maart, volledig zijn voorbereid.

4. Welke stappen heeft KAS BANK ondernomen om na 29 maart 2019 alle zaken op normale wijze te continueren?

Ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen kunnen wij onze klanten geruststellen dat alle zaken worden voortgezet zoals u gewend bent. Over de afgelopen periode hebben wij daartoe de volgende stappen gezet:

Na de bekendmaking van de uitslag van het referendum hebben wij de Brexit Task Force opgericht op om de ontwikkelingen rond de Brexit te volgen en de impact op onze organisatie te beoordelen. Deze Task Force bestaat uit een multidisciplinair team met ervaren specialisten en rapporteert aan de Raad van Bestuur. De Task Force heeft alle Managing Directors ingeschakeld en hen belast met het in kaart brengen van alle mogelijke gevolgen van een no-deal Brexit op hun afdelingen. De informatie die daaruit voortkwam is geanalyseerd en vormt de basis voor het projectplan.

Onze Britse branche is sinds de bekendmaking van de Brexit in contact getreden met zowel de PRA (Prudential Regulatory Authority) als de FCA (Financial Conduct Authority). Tevens is er extern juridisch advies ingewonnen. Onze prioriteit ligt momenteel bij het aanvragen van een vergunning voor de vestiging in het Verenigd Koninkrijk (middels de eerder genoemde third country branch authorisation). Ondertussen hebben wij tevens een aanvraag ingediend om toe te treden tot het FCA-regime voor tijdelijke vergunningen. Het tijdschema voor de vergunningverlening zal ons door de FCA na 29 maart 2019 (de Brexit-datum) worden geschetst. Daarna zullen wij onze klanten er over informeren.

5. Wat zijn de gevolgen voor Nederlandse beleggers?

Voor Nederlandse beleggers blijven de diensten van KAS BANK zoals ze nu zijn. De Task Force zal de impact van eventuele nieuwe of aanvullende regelgeving in het Verenigd Koninkrijk in overweging nemen en, indien nodig, implementeren. Op dit moment kunnen we speciale maatregelen van de Britse autoriteiten niet uitsluiten, maar de kans daarop achten we momenteel als gering.

6. Welke impact heeft de Brexit op mijn Britse bewaarnemingen?

De Britse bewaarnemingsdiensten zullen blijven zoals ze nu zijn. Wij hebben met alle relevante partijen overleg gepleegd om ervoor te zorgen dat zij ook de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat hun dienstverlening is gewaarborgd.

7. Wat zijn de gevolgen voor Continuous Linked Settlement (CLS)?

Onze provider heeft ons bevestigd dat er geen impact zal zijn op de CLS-diensten.

8. Zullen klanten nog steeds toegang hebben tot de financiële markt in het Verenigd Koninkrijk (CCP's, Crest, enz.)?

Ja. Zoals eerder aangegeven, zijn wij in contact getreden met ons Britse netwerk om ervoor te zorgen dat de continuering van de dienstverlening gewaarborgd blijft.

Het Ministerie van Financiën heeft tevens aangekondigd dat Britse vermogensbeheerders in het geval van een no-deal Brexit toegang tot de Nederlandse markt zullen blijven behouden. De tijdelijke vrijstelling voorkomt dat Nederlandse institutionele beleggers van de ene op de andere dag in de problemen komen omdat tegenpartijen niet langer over het juiste EU-paspoort beschikken. Dit betreft bijvoorbeeld (lopende) derivatencontracten. Deze vrijstelling wordt alleen ingevoerd bij het ontbreken van een No-deal Brexit en zal dan waarschijnlijk tot 1 januari 2021 duren.

Daarnaast heeft de EU aangekondigd dat de centrale tegenpartijen van het Verenigd Koninkrijk (CCP's) na de Brexit tijdelijk erkend blijven. Dat betekent dat de toegang tot Britse CCP’s behouden blijft. De tijdelijke erkenning zal naar verwachting betrekking hebben op legacy en nieuwe (post-Brexit) geclearde transacties.

9. Zal de bescherming van de activa van de klant worden gehandhaafd?

KAS BANK blijft onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De toepassing van hun regels met betrekking tot de bescherming van het vermogen van klanten blijft dus ongewijzigd.

Nadat de vergunning verleend is, moet onze Britse branche ook voldoen aan de FCA CASS-regels (Client Asset Sourcebook). Onderdeel van het autorisatieproces van de Britse branche is het aantonen dat wij met onze processen en procedures compliant zijn aan deze regels.

10. Wat is de impact van Brexit op de gegevensbescherming (AVG/GDPR)?

Na de Brexit blijft de UK Data Protection Act 2018 van kracht. De EU Withdrawal Act zorgt ervoor dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daarnaast ook in de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk wordt opgenomen.

De AVG maakt het mogelijk om persoonsgegevens uit te wisselen tussen de lidstaten van de EU. De overdracht van gegevens naar derde landen buiten de EU, waar geen adequate bescherming geboden wordt, is verboden. Het Verenigd Koninkrijk moet straks ook voldoen aan de adequate bescherming van persoonsgegevens en dit moet, als onderdeel van de Brexit-onderhandelingen, tijdig zijn afgerond. Totdat deze adequate bescherming is vastgesteld zullen er beperkingen gelden op de uitwisseling van gegevens tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Over dit punt wordt nog onderhandeld, wat zou kunnen leiden tot het hersluiten en -onderhandelen van bepaalde contracten.

11. Gaat de Brexit gevolgen hebben voor de diensten die wij bieden?

Wij verwachten geen wijzigingen in de producten en diensten die wij momenteel aan onze klanten bieden. Mogelijk komen er door de Brexit nieuwe mogelijkheden voort, welke wij dan ook zullen onderzoeken.

12. Wat zijn de vervolgstappen?

Onze eerste prioriteit is momenteel het onderhouden van contacten met de Nederlandse en Britse toezichthouders en het volgen van de ontwikkelingen rond de Brexit-onderhandelingen.

Daarnaast heeft het onze prioriteit om de goedkeuring voor ons Britse branche rond te krijgen. Wij hebben reeds alle stappen ondernomen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat we ruim voor het einde van de TPR, in december 2020, over een FCA-goedkeuring te beschikken.

Ondertussen blijven wij werken aan ons actieplan en gaan door met het identificeren van alle mogelijke implicaties en ondernemen tijdig de vereiste acties.

Wij blijven de resultaten van de politieke onderhandelingen op de voet volgen. Ons projectplan en tijdschema zullen worden bijgewerkt indien nieuwe ontwikkelingen zich voordoen.

13. Zijn er bijkomende reglementaire of wettelijke verplichtingen waar de klanten op gewezen moeten worden?

In dit stadium zijn wij niet op de hoogte van nieuwe of aanvullende verplichtingen, behalve voor een goedkeuring van de Britse "derde land"-filiaalvergunning.

 

Geert Jan Kremer

Vragen over de Brexit?

Geert Jan Kremer

Managing Director Treasury
+31 (0)20 557 5345